Tietosuojaseloste

Tälle sivulle on koottu Suomen ilmavoimamuseon verkkovierailun tietosuojaseloste. Verkkokaupan tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa:

https://www.suomenilmavoimamuseo.fi/privacy-policy/

 

Verkkovierailurekisteri

 

Rekisterin nimi

Suomen Ilmavoimamuseo -verkkovierailurekisteri.

 

Rekisterin pitäjä

yritys: Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr (Y-tunnus: 0490281-0)

osoite: Tikkakoskentie 125, 41160 Tikkakoski

puh: 050-5477998

yhteyshenkilö: Susanna Vallius (susanna.vallius(a)ilmavoimamuseo.fi)

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Ilmavoimamuseon verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

 

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

 

Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

 

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut.

 

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • IP osoite
 • Verkkovierailuaika
 • Sivut, joilla kävijä on käynyt
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

 

Kolmannen osapuolen seurannat

Hyödynnämme verkkoanalytiikassa Matomo -työkalua. Tilastotietoa kerätään esimerkiksi siitä,

 • kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
 • millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
 • millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Matomo analytiikka-alustalla tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöihin. Tiedot anonymisoidaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimalla tavalla: IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä segmenttiä, ja sijaintitietoja tarkastellaan vain yleisellä tasolla. Koska tieto käyttäjästä on anonymisoitu, sitä ei voi käyttää enää henkilötietona eikä sitä voi toisiin tietoihin yhdistämälläkään enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Tunnistaminen on näin estetty peruuttamattomasti. Käyttäjiä ei voida tunnistaa IP:n tai sijainnin perusteella.

Matomo analytiikka-alusta kerättyjä tilastotietoa ei koskaan yhdistetä tietoihin, joista käyttäjä on tunnistettavissa.

Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr:n vastaavien henkilöiden käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta Suomen Ilmavoimamuseosäätiön ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Suomen Ilmavoimamuseosäätiön ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Evästeet

 

Rekisteröidyn oikeudet

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Suomen Ilmavoimamuseoon tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
 • Rajoittamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

Ratapihantie 9

00521 Helsinki

 

p. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.